Persbericht

Begin 2022 is CDA Teylingen enthousiast de gemeenteraadsverkiezingen gestart met een mooie lijst met ervaren en nieuwe kandidaat-raadsleden, hiervan zijn er ook vijf tot raadslid benoemd.

Na een half jaar samenwerken hebben het bestuur van CDA Teylingen, de CDA fractie en Joep Derksen in goed onderling overleg besloten niet meer samen verder te gaan. Er is onvoldoende onderlinge synergie; vooral over de te varen koers.

Joep Derksen neemt per 28 september afscheid van de CDA fractie en heeft besloten om als zelfstandig raadslid verder te gaan voor de gemeente Teylingen.

 

 

Noot voor de redactie:

Betrokkenen zullen naar aanleiding van dit persbericht verder geen mededelingen doen.

 

Wopke HoekstraWopke Hoekstra

Samen!

Tijdens de bijeenkomst begin juli over de stikstofproblematiek kwamen CDA-leden uit heel Nederland naar Nijkerk om daar hun zorgen te uiten over het te voeren beleid. In aanwezigheid van onder meer CDA-partijleider Wopke Hoekstra, CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk en CDA-partijvoorzitter Hans Huibers gaf ik aan, dat het in deze kwestie gaat om drie woorden: 

- Samen

- Hoop

- Perspectief

 

Hans HuibersHans Huibers

Het CDA moet samen met de boeren en agrariërs werken naar een oplossing. Wie geraakt wordt door het kabinetsbeleid moet perspectief krijgen in de eigen toekomst. Zodat de mensen weer hoop krijgen voor een betere toekomst. 

 

Derk BoswijkDerk Boswijk

 

In het CDA magazine CDA.nl van deze week wordt duidelijk, dat naar mijn betoog geluisterd is. Waarvoor hartelijk dank!

 

 Nu op naar een goede uitvoering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Recente bijdragen door Joep in de gemeenteraad: 

 

Nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst, 30% sociale woningbouw: 

 

Bijdrage Joep: "Voor ons ligt het aangepaste plan Nieuw Boekhorst. Op initiatief van deze nieuwe raad komt hier geen 25%, maar 30% sociale woningbouw, zonder dat dit ten koste gaat van het groen. We zijn blij, dat we 30% sociale woningen kunnen realiseren. Laat Nieuw Boekhorst de mooiste wijk van Teylingen worden!

 

Naschrift Joep: "Al snel na onze benoeming als raadsleden kregen we in april 2022 het plan voor de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst te zien. Dat plan ging nog uit van 25% sociale woningbouw. Ik stelde toen voor, om enkele geplande appartementengebouwen met één etage te verhogen, specifiek voor sociale woningen. Om zo het totale percentage sociale woningen naar 30% te krijgen.

Om te voorkomen, dat de extra woningen door meer parkeerplaatsen ten koste zouden gaan van het groen in de wijk, stelde ik vervolgens voor om de parkeernorm voor deze specifieke appartementen (niet voor de hele wijk!) naar beneden bij te stellen. 

Het ambtelijk apparaat heeft deze voorstellen uitgezocht en voorgelegd aan de projectontwikkelaars en het college van burgemeester en wethouders. Het bleek inderdaad mogelijk en wenselijk voor alle partijen. Ik ben erg blij, dat ik als raadslid voor dit project een positieve bijdrage heb kunnen leveren aan de nieuwbouwwijk Nieuw Boekhorst, wat geresulteerd heeft in 59 extra sociale woningen.

Voor het eerst in het bestaan van Voorhout komt er een compleet nieuwe wijk met zo'n 1.200 woningen met 30% sociale woningbouw!  Het is fijn, dat ik als gemeenteraadslid hier een steentje aan heb kunnen bijdragen. Juist voor dit soort zaken heb ik er mee ingestemd om me kandidaat te stellen als raadslid. 

Hartelijk dank aan de verantwoordelijke ambtenaren, de gemeenteraadsleden voor hun steun aan dit voorstel en alle betrokkenen voor hun positieve bijdrage in dezen!" 

 

Primaire mogelijkheid voor inwoners van Teylingen voor sociale woningen:

Bijdrage Joep: "CDA, VVD, Trilokaal en Lijst Schenk dienen de Motie sociale huurwoningen primair toewijzen aan inwoners van Teylingen in. Het is juridisch mogelijk om onder voorwaarden lokaal maatwerk te realiseren, dus 100% van de te bouwen sociale huurwoningen in eerste instantie beschikbaar te stellen aan de inwoners van Teylingen. Met deze motie willen we zeker stellen, dat het voortaan ook gebeurt.

De gemeente Teylingen heeft de juridische mogelijkheid om bijvoorbeeld jongeren uit Teylingen zonder inschrijftijd via lokaal maatwerk regulier een woning aan te bieden. Hiervoor geldt op dit moment nog de landelijke regelgeving van 25%. Uit ambtelijke antwoorden blijkt, dat tot nu toe slechts 15 tot 20% van deze vorm van lokaal maatwerk gebruikt wordt. Deze motie benadrukt, dat we voor de volle 100% voor die 25% gaan."

Naschrift: De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

 

Over het park in Nieuw Boekhorst:

Bijdrage Joep: "Mooi dat er een dorpspark komt. Het CDA had de Voorhouters graag een robuust park á la Park Rusthoff in Sassenheim gegund en wij zullen voor de toekomst alert blijven op voldoende groen in het kader van positieve gezondheid en klimaatadaptatie voor deze toch wat versteende kern. We hebben er in ieder geval voor kunnen zorgen dat rust ingebouwd wordt door het beweegpark te schrappen.

Hiervoor in de plaats komt een dorpspark en een bosgebied; het Boekenburgerbos. Het dorpspark met al het groen is in totaal tien hectare groot, inclusief de groene vingers door de wijk heen. Het bestaat uit aaneengesloten robuust groen, zodat het groen dus een ecologische zone vormt. 

Het CDA zal er op toezien, dat de beloofde ecologische zone - er gaat immers een mooie polder verloren - ook daadwerkelijk goed ingepast blijft." 

Naschrift: Met de komst van het dorpspark, waarvan de kern al 2,5 hectare is en het totale aaneengesloten groen dus ruim 10 hectare, is één van de verkiezingscampagnebeloften van het CDA nagekomen.

 

Amendement buurtsupermarkt voor de wijk Nieuw Boekhorst: 

Bijdrage Joep: "Ik heb gesproken met de winkeliers in Voorhout en hun mening gevraagd. 65,71% (23 van de 35) van de winkeliers in Herenstraat / Jacoba van Beierenweg en Oosthoutplein ziet de komst van supermarkt en / of winkeltjes niet zitten. Daarvoor werden gerede argumenten gegeven. Dit amendement stelt voor om ‘kleine winkel’ te vervangen door ‘buurtsupermarkt’; dat belemmert de mogelijkheden van de exploitatie van dit gebied. Ook wordt dit amendement opgesteld zonder input van ondernemers uit Voorhout.

Dit amendement gaat in tegen de gebiedsvisie, waarin de Herenstraat werd gekenmerkt als dé winkelstraat van Voorhout. Ook waarschuwen de ondernemers over de levensvatbaarheid van ondernemersactiviteiten in een forensenwijk. Het CDA vindt het belangrijk, dat mensen in de wijk kunnen winkelen, dus winkeltjes rond de haven zien we wel mogelijkheden toe. Maar we roepen het gemeentebestuur op om eerst in overleg te gaan met de ondernemers. Laten we de gebiedsvisie nog even goed met elkaar doornemen. We pleiten voor een participatietraject samen met ondernemers en inwoners. Dit amendement is momenteel prematuur."

Naschrift: Joep stemde tegen dit amendement.

 

Motie over de HOV-halte bij de wijk Nieuw Boekhorst:

Bijdrage Joep: "Deze steunt het CDA, als het stoppen van de bus maar niet ten koste gaat van de verkeersdoorstroming op de randweg. Hoewel we beseffen, dat we als raad niet gaan over het besluit of daar een extra halte kan komen, lijkt ons dit een goed signaal naar de vervoerder."

 

Vaststellen Integraal Waterketenplan 2022-2026

Bijdrage Joep: "Uit ambtelijke beantwoording van vragen door het CDA blijkt, dat in de nog vast te stellen waterafvoerverordening de verantwoordelijkheden van particulieren nog worden opgenomen. Het CDA is voorstander van stimulering van wateropvang, niet bestraffing.

Daarom wil het CDA de motie opvang hemelwater van PvdA, GroenLinks en Progressief Teylingen mede indienen, met de opmerking, dat onder stimuleren dient begrepen te worden; praktische hulpmiddelen, zoals het standaard ter beschikking stellen van regentonnen. Het moet dus gaan om positieve stimulering."

 

30 juni 2022

Door het landelijke CDA werd ik uitgenodigd voor een zomerborrel. Hier heb ik ervoor gepleit om agrariërs hoop en perspectief te bieden. En dat samen met hen te doen. 

Ditzelfde pleidooi hield ik vervolgens op zaterdag 2 juli tijdens de landelijke bijeenkomst over de stikstofproblematiek, in aanwezigheid van onder meer Wopke Hoekstra, Pieter Heerma en Derk Boswijk.

 

30 juni 2022

Motie Sociale huurwoningen primair toewijzen aan inwoners van TeylingenMotie Sociale huurwoningen primair toewijzen aan inwoners van Teylingen

Een bijzonder politiek moment in de gemeente Teylingen! Mijn initiatief voor de motie 'Sociale huurwoningen primair toewijzen aan inwoners van Teylingen' werd niet alleen mede ingediend door CDA, VVD, Trilokaal en Lijst Schenk. Ook stemde de voltallige gemeenteraad er mee in!

 

22 juni 2022:

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een zienswijze ingediend ivm de aanbesteding voor het regionale Openbaar Vervoer. Door opmerkingen van Marleen van Steeg (D66) en mijzelf, die we samen indienden, zijn daarin meerdere zaken opgenomen. 

Zo pleit de zienswijze voor een betere busverbinding bij Buitenplaats Nieuw Schoonoord in #Voorhout. Daar zijn ook diverse maatschappelijke- en zorgfuncties gevestigd met een regionale functie, zoals #Teylingen College KTS, woonzorglocatie Gerto en huisartsenpost De Limes.

Daarnaast benadrukt het college het belang van emissievrij Openbaar Vervoer; ook een uitdrukkelijk punt, dat door ons werd aangegeven. 

 

19 mei 2022:

Met een meerderheid van stemmen van 15 - 10 is mijn eerste motie "Meer bomen" aangenomen door de gemeenteraad in de vergadering van 19 mei 2022. 

Hiermee zorgen we ervoor, dat de gemeente Teylingen veel meer bomen op haar grondgebied kan realiseren, onder meer dankzij initiatieven van inwoners.  

Wat staat er onder meer in deze motie?:

"Roept het college op om

  • met een voorstel te komen, om meer bomen in de openbare ruimte te realiseren, waarbij gebruik gemaakt wordt van inwonerparticipatie onder coördinatie van HLT;
  • in het voorstel een aantal plaatsen in de gemeente Teylingen aanwijst waar een bomenhub kan worden opgezet
  • in het voorstel heel nadrukkelijk de vergroening van de entree van de kernen mee te nemen
  • in het voorstel ook te komen met voorstellen tot vergroening van het buitengebied met name de verbindingszones tussen de groengebieden.
  • bij deze plannen ook heel nadrukkelijk de participatie van jeugd mee te nemen
  • dit voorstel vóór 1 oktober 2022 naar de raad te sturen."

Dank aan alle partijen voor hun meedenken! Voor meer informatie: Meer bomen Teylingen - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 

**********

 

De vrijwilligers van Teylingen Schoon hadden nog geen pasjes voor ondergrondse containers. Hierdoor waren ze soms gedwongen om het door hun opgeraapte zwerfafval in hun eigen vuilniscontainers te stoppen, waardoor ze hun afvalbakken vaker moeten laten legen. 

Dat vond ik vreemd. Gelukkig is dit opgelost. Na mijn telefoontje met wethouder Heleen Hooij, met het verzoek om te zorgen voor pasjes voor ondergrondse containers voor de vrijwilligers van Teylingen Schoon, heeft zij er voor gezorgd, dat deze pasjes ook gerealiseerd werden. 

Hartelijk dank aan de wethouder en het ambtelijk apparaat om dit alsnog te verzorgen voor de vrijwilligers van Teylingen Schoon!

 

**********

 

 

Joep Derksen is met 228 voorkeurstemmen gekozen tot raadslid!

Hartelijk dank voor het stemmen; Joep staat op de vierde plek van het CDA in Teylingen. 

Met uw steun zal Joep zich de komende jaren voor u inzetten.

* Een nieuw park in Voorhout!

* De inwoners zijn er niet voor het bestuur; het bestuur is er voor de inwoners!

* Niet bouwen ten koste van bollen!

* Wel bouwen voor ónze jeugd en ónze senioren!

* Hart voor cultuur, kunst en historie!

* Ondernemers moeten de ruimte krijgen voor hun activiteiten!

 

Kortom:  

DE BEUK ER IN!

Joep DerksenJoep Derksen